The Office of Public Affairs

The Public Affairs Office provides statistics, biographies, photos, background information, and other resources to media representatives reporting on the mission and ministries of The Episcopal Church

Presiding Bishop’s statement on consent process in the Episcopal Diocese of Haiti

January 4, 2019
Office of Public Affairs

Episcopal Church Presiding Bishop Michael Curry has issued the following statement:

Dear Friends in Christ Jesus,

On 3 January 2019, the 120-day canonically mandated period for gathering consents to the ordination and consecration of the Venerable Joseph Kerwin Delicat as the Bishop Coadjutor of Haiti came to a close. I am writing to report that a majority of the bishops with jurisdiction in The Episcopal Church did not consent to the ordination and consecration, nor did the Standing Committee of the Diocese of Haiti provide evidence of consent from a majority of the Standing Committees of the dioceses of The Episcopal Church.

In the coming days I will be in consultation with leaders in the Diocese of Haiti, as well as with others around The Episcopal Church, as we look for the next, best steps forward.

The Diocese of Haiti is an important part of The Episcopal Church. Please continue to pray for the people, clergy, and bishop of Haiti as we seek to follow the Spirit of the living God.

Your brother,

The Most Reverend Michael B. Curry

Presiding Bishop and Primate

The Episcopal Church

Comunicado del Obispo Primado sobre el proceso de consentimiento en la Diócesis Episcopal de Haití

January 4, 2019

El obispo primado de la Iglesia Episcopal Michael Curry ha emitido el siguiente comunicado:

Estimados amigos en Cristo Jesús:

El 3 de enero de 2019 se cumplieron los 120 días canónicamente estipulados para la recolección de las pruebas de consentimiento para la ordenación y consagración del Venerable Joseph Kerwin Delicat como el Obispo Coadjutor de Haití. Les escribo para informarles que una mayoría de los obispos con jurisdicción en La Iglesia Episcopal no dio su consentimiento para la ordenación y consagración, ni el Comité Permanente de la Diócesis de Haití proporcionó pruebas de consentimiento de una mayoría de los comités permanentes de las diócesis de La Iglesia Episcopal.

En los próximos días, estaré en consulta con líderes de la Diócesis de Haití,  así como con otros en todo el ámbito de La Iglesia Episcopal, mientras andamos en busca de los más inmediatos y atinados pasos a seguir.

La Diócesis de Haití es una parte importante de La Iglesia Episcopal. Favor de seguir orando por el pueblo, el clero y el Obispo de Haití, en tanto procuramos obedecer al Espíritu del Dios vivo.

Su hermano,

Rvdmo. Michael B. Curry

Obispo Presidente y Primado

de La Iglesia Episcopal

Deklarasyon Evèk Alatèt la sou posesis konsantman nan dyosèz Episkopal ann Ayiti a

January 4, 2019
Office of Public Affairs

Evèk Alatèt la, Michael Curry fè deklarasyon sa a:

Zanmi mwen yo nan Jezikri,

Jou sa a 3 janvye 2019, 120yèm jou kanon nou an mandate kòm peryòd pou yo ranmase konsantman pou òdonasyon ak konsekrasyon Venerab Joseph Kerwin Delicat etan asistan Evèk ann Ayiti a rive. M ap ekri pou m fè n konnen majorite evèk ki gen jiridiksyon nan Legliz Episcopal La pa t dakò ak òdonasyon epi konsekrasyon Venerab la. Met sou sa, Komite ki an plas pou Dyosèz Ayiti a pa t founi okenn prèv konsantman majorite tout Komite ki an plas nan diferan dyosèz yo nan Legliz Episkopal La.

Nan jou k ap vini yo m ap pale ak lòt lidè nan Dyosèz Ayiti a, epi ak lòt moun nan Legliz Episkopal La, pandan n ap chache ki pwochen etap ki pi bon pou nou kab vanse.

Dyosèz Ayiti a se yon dyosèz ki enpòtan pou Legliz Episkopal La. Tanpri kontinye priye pou fidèl yo, pou klèje a, epi pou Evèk Ayiti a pandan nou ap chache suiv Lesprisen Bondye ki vivan an. 

Frè ou,

Achevèk Michael B. Curry

Evèk Alatèt la epi Dirijan

Legliz Episkopal La