Office of Government Relations

An Update on Haiti

March 13, 2024
Office of Government Relations

Over the past few years, Haiti has faced substantial political, economic, and humanitarian crises, as well as crises within the Episcopal diocese. The past few days have brought this into sharp relief with violence, instability, and food insecurity escalating.  

What is happening with political leadership? 

Haiti has been in a governance crisis for several years, accelerated by the assassination of former President Jovenel Moïse in 2021. The international community, including the United States, recognized Ariel Henry as prime minister following the assassination, though he had limited domestic support and legitimacy. Unable and unwilling to hold elections, he has remained in power for nearly three years, and on February 7, 2024, he failed to follow through on yet another commitment to leave office. At present, there is no functioning parliament.

Earlier this month, Henry was unable to return to Port-au-Prince following a trip to Kenya when gangs surrounded major airports and commercial flights were cancelled; he has remained outside of Haiti since then. This week during a Caribbean Community and Common Market (CARICOM) meeting, Henry announced that he will resign once a presidential transition council is established.

What is insecurity like in Haiti now?  

The political instability and unchecked power of gangs, fueled in part by connections to political elites, have exacerbated the devastating security situation, which in turn has meant that many Haitians face high levels of food insecurity, decreasing access to already limited resources in education, health care, and employment, as well as the threat of kidnapping and other violence. Meanwhile, gang leaders remain emboldened by the chaotic environment and increased imports of arms and ammunition primarily originating from the U.S. Gangs have taken over the majority of Haiti’s largest city, Port-au-Prince, and they have increasing leverage over the population growing more desperate for any source of survival. Additionally, the Haitian National Police, also subject to violent attacks from the gangs, are unable to address security concerns for the general population.  

What is the current state of the Diocese of Haiti? 

Since the resignation of Bishop Duracin in 2017, the diocese has not been led by a bishop, and per Episcopal Church canons, ecclesiastical authority rests with the standing committee. However, over the past several years, internal dynamics have resulted in different standing committees each claiming legitimacy. Efforts through the Office of Pastoral Development continue toward a legitimate election of a bishop diocesan and resolution of the leadership struggles between the two competing standing committees. Over the past several years, there have been allegations of arms trafficking and corruption, including against some members of the diocese.

What can you do? 

First and foremost, we call on all Episcopalians throughout the Church to pray for the Diocese of Haiti and for Haitians everywhere.  

–Pray for peace and stability in the diocese, that a way forward may be found towards clear and healthy leadership. 

–Pray for peace and stability in the country, that there may be a peaceful resolution to the governance crisis.  

–Pray for all the institutions and civil society organizations of Haiti, that continue to provide essential support to the population such as schools, medical facilities, and programs that support the vulnerable.  

–Pray that the international community, in particular the United States and United Nations entities, which all too often have obstructed Haitian leadership and initiatives, may offer support in a way that empowers Haitians and seriously supports democratic norms and those interested in fostering them.  

How else can you show your support? 

You can learn more about the ways The Episcopal Church is involved in Haiti.  

–In terms of advocacy, the Episcopal Church’s Office of Government Relations, based in Washington, DC, remains committed to raising Haitians’ voices with Congress and the State Department and advocates for humanitarian support, Haitian-led political solutions, and democratic principles. You can take action through this Action Alert on Haiti.

–In terms of financial support, Episcopal Relief & Development works through a network of church, community, and civil society partners for livelihood, financial inclusion, and health care programming, as well as providing cash for food. In all their efforts, Episcopal Relief & Development remains vigilant and sensitive to challenges their partners face in providing humanitarian support. You can find out more and donate here.  

–We encourage Episcopalians, both within Haiti and their partners in the U.S., to remain committed to the ministries they are already supporting through their relationships with the Church in Haiti. This work matters now more than ever. 

Yon mizajou sou Ayiti

Nan dènye ane ki sot pase yo, Ayiti te rankontre gwo kriz politik, ekonomik ak imanitè, osi byen ke kriz nan dyosèz episkopal la. Nan dènye jou sa yo, vyolans, enstabilite ak ensekirite alimantè vin pi mal. 

Kisa lidè politik yo ap fè pou sa?

Ayiti te pase nan yon kriz gouvènans pandan plizyè ane, akselere pa asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse nan lane 2021. Kominote entènasyonal la, ki gen ladan Etazini, rekonèt Ariel Henry kòm premye minis nan reveye asasina a, byenke li te jwi sipò limite ak lejitimite nan nivo nasyonal la. Li pa kapab kenbe eleksyon yo, li te rete nan pouvwa pandan prèske twa zan, epi sou 7 fevriye 2024, li pa akonpli yon nouvo angajman pou kite pouvwa a. Nan moman sa a, pa gen okenn palman ki fonksyone.

Byen bonè nan mwa sa a, Henry pa t kapab retounen Pòtoprens aprè yon vwayaj nan Kenya lè gang yo te antoure pi gwo èpòt ak vòl komèsyal yo te anile; li rete deyò Ayiti depi tout tan. Semèn sa a, nan yon reyinyon nan Kominote Karayib la ak Mache Komen (CARICOM), Henry te anonse ke li ta desann yonfwa ke yon konsèy tranzisyonèl prezidansyèl te anplas.  

Ki sitiyasyon an ann Ayiti jodi a? 

Enstabilite politik ak pouvwa gang san limit, gaz an pati pa lyen ak elit politik yo, yo te agrave sitiyasyon sekirite devastatè, sa vle di ke anpil Ayisyen fè fas a wo nivo ensekirite manje, redwi aksè a deja limite resous pou edikasyon, swen sante, ak travay,  ak menas kidnapin ak lòt fòm vyolans. Pandan sa, lidè gang yo rete senbolize pa anviwònman chaotic la ak ogmante enpòtasyon zam ak minisyon sitou nan men Etazini. Gang yo te pwan kontwòl pifò nan pi gwo vil nan peyi Dayiti, Pòtoprens, epi yo de pli zan pli enfliyanse popilasyon an pandan y ap chèche de pli zan pli dezespereman pou fason pou siviv. Anplis desa, Lapolis Nasyonal Ayisyen an, ki te sibi tou atak vyolan pa gang yo, li pa kapab reponn a enkyetid sekirite popilasyon an.    

Ki sitiyasyon aktyèl dyosèz Ayiti a?

Depi demisyon Achevèk Duracin an 2017, dyosèz la pa dirije pa yon evèk epi, dapre kanon yo nan Legliz episkopal la, otorite eklezyastik repoze nan men komite pèmanan a. Sepandan, nan dènye ane yo, dinamik entèn yo te lakòz diferan komite pèmanan chak kanpe sou reklamasyon lejitimite yo. Biwo Devlopman Pastoral la kontinye efò li nan direksyon pou eleksyon lejitim yon evèk dyosèz ak pou jwenn yon solisyon nan goumen pou lidèchip ant de (2) komite pèmanan yo. Pandan ane ki sot pase yo, alegasyon trafik zam ak koripsyon te sikile deja, epi te menm gen alegasyon ki te vize sèten manm diyosèz la. 

Ki sa w ka fè?

Anvan tout bagay, nou rele tout episkopalyen nan Legliz la pou lapriyè pou dyosèz Ayiti ak pou Ayisyen atravè lemond. 

— Annou priye pou lapè ak estabilite nan dyosèz la, pou nou ka jwenn yon chemen pou nou jwenn yon chemen ki klè epi ki an sante.

— Priye pou lapè ak estabilite nan peyi a, pou ke pral gen yon rezolisyon lapè nan kriz gouvènans lan. 

–Priye pou tout enstitisyon ak òganizasyon sosyete sivil ann Ayiti, ki kontinye bay sipò esansyèl pou popilasyon an, tankou lekòl, enstalasyon medikal, ak pwogram pou ede moun ki vilnerab yo. 

— Priye ke kominote entènasyonal la, espesyalman Etazini ak Nasyonzini, ki twò souvan te mete fren nan lidèchip ayisyen ak inisyativ ayisyèn yo, pou yo ka ofri sipò nan yon fason ki pèmèt Ayisyen yo pran responsabilite yo epi seryezman sipòte nòm demokratik ak moun ki vle ankouraje yo.  

Ki lòt fason w ka montre sipò w?

Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou fason Legliz episkopal la angaje li ann Ayiti. 

— An tèm de defans, Biwo Relasyon Gouvènman episkopal la, ki baze nan Washington, DC, rete angaje li pou pote vwa Ayisyen yo nan Kongrè a ak Depatman Deta ak epi l ap plede anfavè yon sipò imanitè, yon solisyon politik ayisyen ak prensip demokratik yo. Ou ka aji atravè alèt sa a ki yon apèl a laksyon pou Ayiti.

— An tèm de sipò finansye, Sekou Episkopal & Devlopman ap travay atravè yon rezo legliz, kominote, ak patnè sosyete sivil pou viv, enklizyon finansye, ak pwogram swen sante, osi byen ke bay lajan kach pou manje. Nan tout efò li yo, Sekou Episkopal & Devlopman rete vijilan ak sansib pou defi patnè li yo ap fè fas a nan yon kontèks asistans imanitè. Ou kapab jwenn plis enfòmasyon epi fè yon don isit. 

— Nou ankouraje Episkopalyen, ni ann Ayiti ni patnè yo Ozetazini, pou yo rete angaje nan ministè yo deja ap sipòte yo atravè relasyon yo avèk Legliz la ann Ayiti. Travay sa a pi enpòtan ke jamè.

Últimas noticias sobre Haití 

En los últimos años, Haití ha enfrentado importantes crisis políticas, económicas y humanitarias, así como crisis dentro de la diócesis episcopal. En los últimos días, la violencia, la inestabilidad y la inseguridad alimentaria se han agudizado.    

¿Qué está pasando con el liderazgo político? 

Haití lleva varios años sumido en una crisis de gobernabilidad, acelerada por el asesinato del ex presidente Jovenel Moïse en 2021. La comunidad internacional, incluido Estados Unidos, reconoció a Ariel Henry como primer ministro tras el asesinato, aunque este contaba con un apoyo y una legitimidad internos limitados. Incapaz y poco dispuesto a llevar a cabo elecciones, ha permanecido en el poder durante casi tres años, y el 7 de febrero de 2024 incumplió otro compromiso de abandonar el cargo. En la actualidad, no hay parlamento en funciones.

A principios de este mes, Henry no pudo regresar a Puerto Príncipe tras un viaje a Kenia cuando las bandas rodearon los principales aeropuertos y se cancelaron los vuelos comerciales; desde entonces ha permanecido fuera de Haití. Esta semana, durante una reunión de la Comunidad del Caribe y el Mercado Común (CARICOM), Henry anunció que dimitirá una vez se establezca un consejo de transición presidencial.  

¿Cómo es la inseguridad en Haití en este momento?    

La inestabilidad política y el poder descontrolado de las pandillas, alimentados en parte por sus conexiones con las élites políticas, han exacerbado la devastadora situación de seguridad en Haití. Esto significa que muchos haitianos se enfrentan a altos niveles de inseguridad alimentaria, un acceso cada vez menor a los ya limitados recursos en educación, atención médica y empleo, así como a la amenaza de secuestros y otros actos de violencia. Mientras tanto, los líderes de las pandillas se sienten envalentonados por el entorno caótico y el aumento de las importaciones de armas y municiones procedentes principalmente provenientes de EE.UU. Las pandillas se han apoderado de la mayor parte de Puerto Príncipe, la ciudad más grande de Haití, y ejercen una creciente influencia sobre la población, cada vez más desesperada por encontrar cualquier fuente de supervivencia. Además, la Policía Nacional de Haití, también objeto de violentos ataques de las pandillas, no puede hacer frente a los problemas de seguridad que enfrenta la población en general. 

¿Cuál es la situación actual de la diócesis de Haití? 

Desde la renuncia del obispo Duracin en 2017, la diócesis no ha estado dirigida por un obispo y, según los cánones de la Iglesia Episcopal, la autoridad eclesiástica recae en el comité permanente. Sin embargo, en los últimos años, las dinámicas internas han dado lugar a diferentes comités permanentes que reclaman legitimidad. A través de la Oficina de Desarrollo Pastoral, se están realizando esfuerzos continuos para elegir de manera legítima a un obispo diocesano y resolver las disputas por el liderazgo entre los dos comités permanentes rivales. Desde hace ya varios años se han formulado acusaciones de tráfico de armas y corrupción, incluso contra algunos miembros de la diócesis.   

¿Qué puede hacer? 

Ante todo, hacemos un llamado a todos los episcopales de la Iglesia para que oren por la diócesis de Haití y por los haitianos en todo el mundo. 

— Oremos por la paz y la estabilidad en la diócesis, para encontrar un camino hacia un liderazgo claro y sano.

— Oremos por la paz y la estabilidad en el país, para que la crisis gubernamental se resuelva de forma pacífica. 

— Oremos por todas las instituciones y organizaciones de la sociedad civil de Haití, que continúan brindando un apoyo esencial a la población, como escuelas, instalaciones médicas y programas de apoyo a las personas vulnerables. 

— Oreemos para que la comunidad internacional, en particular los Estados Unidos y las entidades de las Naciones Unidas, que con demasiada frecuencia han obstaculizado el liderazgo y las iniciativas haitianas, puedan ofrecer apoyo de manera que empodere a los haitianos y respalde formalmente las normas democráticas y a aquellos interesados en fomentarlas.    

¿De qué otra forma puede mostrar su apoyo? 

Puede obtener más información sobre las formas en que la Iglesia Episcopal se involucra en Haití. 

— En cuanto a la defensa de los derechos, la Oficina de Relaciones Gubernamentales de la Iglesia Episcopal, con sede en Washington, DC, mantiene su compromiso de elevar la voz de los haitianos ante el Congreso y el Departamento de Estado, y aboga por el apoyo humanitario, soluciones políticas lideradas por haitianos y principios democráticos. Puede tomar acción a través de esta Alerta de Acción sobre Haití.

— En cuanto al apoyo financiero, la Agencia Episcopal de Alivio y Desarrollo opera a través de una red de socios de la iglesia, la comunidad y la sociedad civil en programas de medios de subsistencia, inclusión financiera y atención médica, además de proporcionar dinero en efectivo a cambio de alimentos. En todas sus iniciativas, la Agencia Episcopal de Alivio y Desarrollo se mantiene vigilante y sensible a los retos que se enfrentan sus socios a la hora de proporcionar ayuda humanitaria. Puede obtener más información y realizar donaciones aquí

— Instamos a los episcopales, tanto dentro de Haití como a sus socios en EE.UU., a seguir comprometidos con los ministerios que ya están apoyando a través de sus relaciones con la Iglesia en Haití. Esta labor es ahora más importante que nunca. 

Une mise à jour sur Haïti

Au cours des dernières années, Haïti a été confronté à d’importantes crises politiques, économiques et humanitaires, ainsi qu’à des crises au sein du diocèse épiscopal. Ces derniers jours, la violence, l’instabilité et l’insécurité alimentaire se sont aggravées. 

Qu’en est-il des dirigeants politiques ?

Haïti traverse une crise de gouvernance depuis plusieurs années, accélérée par l’assassinat de l’ancien président Jovenel Moïse en 2021. La communauté internationale, y compris les États-Unis, a reconnu Ariel Henry comme premier ministre à la suite de l’assassinat, bien qu’il ait bénéficié d’un soutien et d’une légitimité limités au niveau national. Incapable et réticent à organiser des élections, il est resté au pouvoir pendant près de trois ans et, le 7 février 2024, il n’a pas respecté un nouvel engagement de quitter le pouvoir. À l’heure actuelle, il n’y a pas de parlement qui fonctionne.

Au début du mois, M. Henry n’a pas pu rentrer à Port-au-Prince après un voyage au Kenya lorsque des gangs ont encerclé les principaux aéroports et que les vols commerciaux ont été annulés ; il est resté hors d’Haïti depuis lors. Cette semaine, lors d’une réunion de la Communauté des Caraïbes et du marché commun (CARICOM), M. Henry a annoncé qu’il démissionnerait une fois qu’un conseil de transition présidentiel aurait été mis en place.

Comment se présente l’insécurité en Haïti aujourd’hui ? 

L’instabilité politique et le pouvoir incontrôlé des gangs, alimentés en partie par des liens avec les élites politiques, ont exacerbé la situation dévastatrice en matière de sécurité, ce qui signifie que de nombreux Haïtiens sont confrontés à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire, à un accès réduit à des ressources déjà limitées en matière d’éducation, de soins de santé et d’emploi, ainsi qu’à la menace d’enlèvements et d’autres formes de violence. Pendant ce temps, les chefs de gangs restent enhardis par l’environnement chaotique et l’augmentation des importations d’armes et de munitions provenant principalement des États-Unis. Les gangs ont pris le contrôle de la majorité de la plus grande ville d’Haïti, Port-au-Prince, et ils ont de plus en plus d’influence sur la population qui cherche de plus en plus désespérément de moyens de survie. En outre, la police nationale haïtienne, qui fait également l’objet d’attaques violentes de la part des gangs, n’est pas en mesure de répondre aux préoccupations de la population en matière de sécurité. 

Quelle est la situation actuelle du diocèse d’Haïti ?

Depuis la démission de Mgr Duracin en 2017, le diocèse n’est plus dirigé par un évêque et, selon les canons de l’Église épiscopale, l’autorité ecclésiastique repose sur le comité permanent. Cependant, au cours des dernières années, des dynamiques internes ont abouti à ce que différents comités permanents revendiquent chacun leur légitimité. Le Bureau du développement pastoral poursuit ses efforts en vue de l’élection légitime d’un évêque diocésain et de la résolution des luttes de leadership entre les deux comités permanents concurrents. Au cours des dernières années, des allégations de trafic d’armes et de corruption ont été formulées, y compris à l’encontre de certains membres du diocèse.

Que pouvez-vous faire ?

Avant tout, nous appelons tous les épiscopaliens de l’Église à prier pour le diocèse d’Haïti et pour les Haïtiens du monde entier. 

–Prions pour la paix et la stabilité dans le diocèse, afin de trouver une voie vers un leadership clair et sain.

–Prions pour la paix et la stabilité dans le pays, afin qu’il y ait une résolution pacifique de la crise de gouvernance. 

–Prions pour toutes les institutions et les organisations de la société civile d’Haïti, qui continuent à apporter un soutien essentiel à la population, comme les écoles, les installations médicales et les programmes d’aide aux personnes vulnérables. 

–Prions pour que la communauté internationale, en particulier les États-Unis et les entités des Nations unies, qui ont trop souvent entravé le leadership et les initiatives haïtiennes, puisse offrir son soutien d’une manière qui permette aux Haïtiens de se prendre en charge et qui soutienne sérieusement les normes démocratiques et ceux qui souhaitent les promouvoir. 

Comment pouvez-vous manifester votre soutien autrement ?

Vous pouvez en savoir plus sur les façons dont l’Église épiscopale est impliquée en Haïti. 

–En termes de plaidoyer, le Bureau des relations gouvernementales de l’Église épiscopale, basé à Washington, DC, reste engagé à faire entendre la voix des Haïtiens auprès du Congrès et du Département d’État et plaide en faveur d’un soutien humanitaire, de solutions politiques dirigées par les Haïtiens et de principes démocratiques. Vous pouvez agir par le biais de cette alerte à l’action sur Haïti.

–En termes de soutien financier, Episcopal Relief & Development travaille à travers un réseau d’églises, de communautés et de partenaires de la société civile pour les moyens de subsistance, l’inclusion financière et les programmes de soins de santé, ainsi que pour fournir de l’argent liquide pour la nourriture. Dans tous ses efforts, Episcopal Relief & Development reste vigilant et sensible aux défis auxquels ses partenaires sont confrontés dans le cadre de l’aide humanitaire. Vous pouvez en savoir plus et faire un don ici. 

–Nous encourageons les épiscopaliens, à la fois en Haïti et leurs partenaires aux États-Unis, à rester engagés dans les ministères qu’ils soutiennent déjà à travers leurs relations avec l’Église en Haïti. Ce travail est plus important que jamais.

Contact:
The Office of Government Relations

eppn@episcopalchurch.org