English

Introducing the Way of Love: Reflection Guide
Basics for reflecting and entering the Way of Love as an individual or in a group.

Frequently Asked Questions
What is a rule of life? Where did the Way of Love come from? How does it relate to the Baptismal Covenant? Will it grow our church? Get answers to these and many more questions.

Diocesan Approaches to the Way of Love
Highlights from dioceses across the Church, organized around three phases of engagement: Educational (introducing the concept), Exploratory (learning together), and Normative (integrating into diocesan life).

Way of Love Resource List
A full list of resources for the Way of Love, created by local and diocesan leaders and the Way of Love Working Group, and organized by practice, constituency, and audience size.

One-Day Retreat Guide
A manual on how to host a locally facilitated experience designed to guide participants into reflection, practice, and personal commitment.

Liturgical Resources
Sample sermons, propers, an alternative lectionary, a blessing, a dismissal, and a commitment ritual – available for local use and adaptation.

A Covenant for Those Committing to the Way Of Love

Prayers of the People

Sermons That Work

Sunday Propers

Spanish

Presentando el Camino del Amor: Manual de reflexión
Fundamentos para reflexionar e ingresar en el Camino del Amor como individuo o como grupo.

Preguntas que se hacen con frecuencia
¿Qué es una regla de vida? ¿De dónde vino el Camino del Amor? ¿Cómo se relaciona con el Pacto Bautismal? ¿Hará crecer a nuestra Iglesia? Obtenga las respuestas a éstas preguntas y muchas más.

Enfoques al Camino del Amor
Hitos de diócesis a través de la Iglesia, organizados en torno a tres fases de participación: educativa (presentación del concepto), exploratoria (aprendiendo juntos) y normativa (integrándolo a la vida diocesana).

Lista de materiales del Camino del Amor
Una lista completa de materiales para el Camino del Amor, creada por líderes locales y diocesanos y por el Grupo de Trabajo del Camino del Amor, y organizado conforme a la práctica, el público al que se dirige y el tamaño del mismo.

Guía para un retiro de un día
Un manual sobre cómo presentar una experiencia coordinada localmente y diseñada para orientar a los participantes en la reflexión, la práctica y el compromiso personal.

Materiales litúrgicos
Muestra de sermones, propios, un leccionario alternativo, una bendición, una despedida y un ritual de compromiso —disponible para uso y adaptación locales.

Pacto Para Los Que Se Comprometen Con El Camino Del Amor

Oraciones De Los Fieles

Creole

Entwodi chemen renmen an: Gid pou refleksyon
Kèk pwen debaz pou ede nou reflechi epi ede n antre nan chemen etan yon endividi oubyen yon gwoup.

Kesyon yo konn abitye mande
Ki sa ki kòmande lavi a? Ki kote chemen renmen an soti? Ki rapò sa gen ak Kontra Batèm nan? Èske sa ap fè legliz nou an devlope? Chèche repons pou kesyon sa yo ak anpil lòt kesyon ankò.

Apwòch Dyosezyen yo pou chemen renmen an
Kèk pwen kle ki soti nan dyosèz yo, ki santre sou twa faz pou enterese moun: Edikasyon (entwodi konsèp la), esplorasyon (aprann ansanm), epi etabli yon nòm (antre nan lavi dyosèz la).

Lis resous chemen renmen an
Gen yon lis ki chaje ak resous pou chemen renmen an, se lidè lokal yo ak lidè dyosèz yo ki kreye li ansanm ak Gwoup k ap travay nan mouvman chemen renmen an. Yo òganize resous sa yo dapre jan yo sèvi ak yo, dapre gwoup manm yo, epi dapre valè moun k ap koute.

Gid pou retrèt yon jounen
Sa a se yon gid sou kouman pou yo òganize yon aktivite lokal k ap fèt pou akouraje patisipan yo fè kèk refleksyon, fè sa yo dwe fè, epi nan angajman pèsonèl yo.

Resous Litijik
Se bagay ki enkli echantiyon prèch, ti liv, altènatif pou dokiman pou yo li, benediksyon, voye asanble lakay yo epi angajman rityèl – _se bagay ki disponib pou itilizasyon ak adaptasyon lokal.

Kontra Pou Moun K Ap Pran Angajman Chemen Renmen An

Priyè Pou Asanble A Fè